Všeobecná pravidla soutěží Frosch na síti Instagram

Tento dokument upravuje pravidla spotřebitelských soutěží na sociální síti Instagram (dále jen „Pravidla“).

 1. Pořadatel soutěže
  1. Pořadatelem soutěže je společnost Melitta ČR s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, IČO: 25601211, spisová značka 53867 C, vedená u Městského soudu v Praze („pořadatel“).
 1. Termíny a lokalizace
  1. Soutěž probíhá v období, vždy určeném ve sdělení, které ohlašuje soutěž (typicky formou Post nebo Story) na síti Instagram frosch.czsk. Pokud není určen začátek, je začátkem okamžik zveřejnění tohoto sdělení („doba trvání soutěže“),
  2. Soutěž probíhá na území České republiky.
 1. Podmínky účasti v soutěži
  1. Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let, soutěžící mladší než 18 let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, s doručovací adresou na území České republiky a která splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly (dále jen „soutěžící“).
  2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele včetně zaměstnanců jeho dceřiné společnosti Melitta ČR s.r.o. (dále jen „Melitta“), obchodní partneři a dodavatelé pořadatele a Melitta, včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze jednou.
  4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
  5. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu. 
 1. Princip soutěže a předání výher
  1. Soutěžící má vykonat činnost, která bude specifikována ve sdělení, které ohlašuje soutěž, dále jen „Ohlášení soutěže“ (typicky formou Post nebo Story) na síti Instagram frosch.czsk.
  2. Předmět výhry v soutěži je opět specifikován v Ohlášení soutěže
  3. Pořadatel Výherce vylosuje bezprostředně po skončení doby trvání soutěže ze všech soutěžících, kteří prokazatelně vykonali činnost, určenou v Ohlášení soutěže.  Pořadatel bude následně Výherce kontaktovat formou Zprávy na Instagramu (Instagram Direct) a bude po něm požadovat poštovní adresu na území České Republiky k zaslání výhry.
  4. Pokud Výherce Výhru odmítne nebo mu nebude moci Výhra být Pořadatelem předána z jakéhokoli jiného důvodu (např.  Výherce si výhru nevyzvedne, případně neposkytne Pořadateli potřebnou součinnost atp.), Pořadatel Výhru neudělí. Výherci nemají nárok na jakékoli náhradní plnění.
  5. Výherci účastí v soutěži souhlasí s tím, že jejich jméno bude zveřejněno na Instagramu frosch.czsk a případně i na stránkách https://www.frosch-eko.cz
  6. Soutěžící, kteří Výhru nezískali, nebudou nijak vyrozuměni.
 1. Autorská práva
  1. Soutěžící odpovídá za to, že provedením soutěžní činnosti a jejím následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
  2. Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel a organizátor není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona.
 1. Ochrana osobních údajů
  1. Registrací do Soutěže bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jeho jména, příjmení, doručovací adresy na území České republiky, e-mailové adresy a případně dalších údajů sdělených Pořadateli budou zpracovávány Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, pro účely uspořádání Soutěže, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Osobní údaje výherců̊ budou z důvodu připadné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových organů archivovány po dobu 3 let.
  2. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 1. Společná ustanovení
  1. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce https://www.frosch-eko.cz/soutez a zároveň uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele. Pořadatele je také možné kontaktovat v souvislosti se soutěží zprávou na Instagramu frosch.czsk a na e-mail info@melitta.cz
  2. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.
  3. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.
  4. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
  5. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo na třetí osobu
  6. Pořadatel může tato pravidla změnit; informace o změně spolu s úplným zněním pravidel bude dostupná na stejném místě, kde byla soutěž zveřejněna (na Instagramu frosch.czsk). Pořadatel tak může Soutěž odložit, přerušit nebo zrušit; každá taková změna bude rovněž vyhlášena na Instagramu frosch.czsk. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
  7. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
  8. Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
  9. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích služeb, internetu, Instagramu nebo e-mailového spojení se Soutěžícím). Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce. 

Hledání

Hledejte mezi produkty či našimi články.

Top produkty