Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.frosch-eko.cz

 • Úvodní ustanovení
 • Uživatelský účet
 • Vznik smlouvy
 • Dodání zboží
 • Cena zboží a platební podmínky
 • Odstoupení od smlouvy
 • Odpovědnost za vady, reklamace
 • Ochrana osobních údajů
 • Řešení spotřebitelských sporů
 • Závěrečná ustanovení

Melitta ČR s.r.o., IČ: 256 01 211, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 53867.

Poštovní adresa pro doručování je ERGOTEP, d.i., Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, případně adresa sídla společnosti. Elektronická adresa prodávajícího je froscheko@ergotep.cz. Telefonní číslo prodávajícího je 469 660 912.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě www.frosch-eko.cz (dále jen „webové stránky“), jehož provozovatelem je společnost Melitta ČR s.r.o., IČ: 256 01 211, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 53867.
 2. Prodávajícím je Melitta ČR s.r.o., IČ: 256 01 211, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 53867 (dále jen „prodávající“). 
 3. Zprostředkovatelem prodávajícího je družstvo ERGOTEP, družstvo invalidů, IČ: 259 97 815, se sídlem Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn.: Dr 1084, které realizuje správu skladů prodávaného zboží, objednávek zákazníků, reklamací a vratek, plateb.
 4. Poštovní adresa pro doručování je ERGOTEP, d.i., Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, případně adresa sídla společnosti. Elektronická adresa prodávajícího je froscheko@ergotep.cz. Telefonní číslo prodávajícího je 469 660 912.
 5. Kupujícím je buď spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba, tedy podnikatel(dále jen „kupující“).
 6. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud je kupující spotřebitelem) a ostatními souvisejícími předpisy.

II. Uživatelský účet

 1. Na webových stránkách se kupující může registrovat do uživatelského účtu., který může nabízet různé výhody. Kupující může tento uživatelský účet využívat v rámci objednávkového procesu, může ale nakupovat i bez registrace.
 2. Při registraci do uživatelského účtu je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě jakýchkoliv změn je kupující povinen je v uživatelském účtu aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu považuje prodávající za správné.
 3. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailovou adresou) a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je kupující povinen zachovávat mlčenlivost a chránit je proti jejich zneužití. V případě, že má kupující za to, že mohlo dojít k odcizení přístupových údajů či jejich zneužití, kontaktuje neprodleně prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetí stranou.
 4. Uživatelský účet slouží osobě, která se do něj registrovala, nikoliv třetím osobám.
 5.  Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, zejména, pokud jej kupující delší dobu nepoužívá (minimálně po dobu 3 let) nebo pokud poruší povinnosti ze smlouvy či VOP.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet ani internetový obchod nemusí být nepřetržitě k dispozici, zejména z důvodu nezbytné údržby.

III. Vznik smlouvy

 1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na webových stránkách prodávajícího. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího. Objednávku lze učinit také telefonicky. V takovém případě je objednávkový formulář na základě telefonické objednávky kupujícího vyplněn a odeslán prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou elektronickou adresu, který ji následně potvrdí a odsouhlasí i tyto VOP. Teprve takto potvrzená objednávka se považuje za objednávku učiněnou kupujícím a dále se řídí veškerými ustanoveními těchto VOP.
 2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
  1. identifikační údaje kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla;
  2. identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;
  3. požadované množství zboží;
  4. cenu;
  5. místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;
  6. volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání.

Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo emailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky. 

 1. Před závazným odesláním objednávky může kupující libovolně kontrolovat a měnit jakékoliv údaje. 
 2. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“.
 3. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace (kliknutím na tlačítko “Objednávka zavazující k platbě“). Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku stornovat (odstoupit od smlouvy) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to emailem na adresu froscheko@ergotep.cz, to však pouze tehdy, bude-li odvolání objednávky doručeno prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal kupujícímu potvrzení objednávky.
 4. Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně. K potvrzení objednávky jsou vždy přiloženy tyto VOP v platném znění ve formátu pdf.
 5. Doručením objednávky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách www.frosch-eko.cz je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
 6. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:
  1. dojde k poškození zboží před jeho odesláním;
  2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
  3. existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy.

V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 14 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny (včetně nákladů), nejdříve však okamžikem dodání zboží kupujícímu.
 3. Pro případ, že by došlo na straně prodávajícího ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách nebo v průběhu objednávky není prodávající povinen kupujícímu za tuto zcela zjevně chybnou cenu zboží dodat. O chybě bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a zašle mu na e-mail změněnou nabídku. Tato změněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy, smlouva je pak v takovém případě uzavřena až potvrzením kupujícího, že s novou cenou souhlasí.

IV. Dodání zboží

 1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. 
 2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.
 3. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 3 pracovní dny. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, o čemž bude kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. V případě, že prodávající nedodá zboží do 30 dní a nebyla mezi ním a kupujícím dojednána jiná dodací lhůta, má kupující právo od smlouvy odstoupit a prodávající je povinen vrátit uhrazenou kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu. 
 4. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
  1. prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce;
  2. prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“),
  3. dalšími způsoby uvedenými na internetových stránkách


Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny najde kupující vždy aktuální na: https://frosch-eko.cz/dodaci-a-platebni-podminky/

 1. V případě, že je způsob doručení zboží sjednán na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s takovým způsobem doručování a dopravy.
 2. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se  dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
 3. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Po zaplacení zboží je kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. 
 4. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží či v okamžiku, kdy byl kupující povinen zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

V. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.frosch-eko.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena výrobku je uvedena včetně DPH. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.
 2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
  1. dobírkou při dodání objednaného zboží poštou;
  2. v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce;
  3. bezhotovostně na bankovní účet uvedený na internetových stránkách prodejce či v rámci objednávky,
  4. případně dalšími způsoby uvedenými na internetových stránkách.

Přehled způsobů plateb a další platební informace najde kupující vždy aktuální na: https://frosch-eko.cz/dodaci-a-platebni-podminky/

 1. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Cena balného, není-li součástí kupní ceny, a náklady na dodání zboží jsou vždy uvedené samostatně v rámci objednávkového procesu a kupující se s nimi může přehledně seznámit před uzavřením smlouvy.

VI. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující – spotřebitel, který uzavřel smlouvu s prodávajícím prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu či jiného prostředku komunikace na dálku, je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle kupujícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Pokud je zboží zasláno v několik zásilkách, lhůta pro odstoupení se počítá až od převzetí poslední zásilky. Pokud je zboží dodáváno pravidelně, lhůta pro odstoupení od smlouvy se počítá od doručení první dodávky.
 2. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případě:
  1. Kdy bylo zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, zejména v případě zboží na míru;
  2. Pokud se jedná o zboží, které není možné vrátit z hygienických důvodů nebo z důvodů ochrany zdraví, které bylo prodávajícím dodáno v zapečetěném obalu a kupující tento obal rozbalil.
 3. Kupující může odstoupení od smlouvy učinit vůči prodávajícímu jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu, ideálně korespondenčně na adrese ERGOTEP, d.i., Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 444, Proseč, nebo na emailové adrese reklamace@ergotep.cz, případně na adrese sídla společnosti. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, a zároveň jej můžete stáhnout zde.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno či poškozeno) je kupující povinen nahradit prodávajícímu toto zničení, poškození či opotřebování. Prodávající je oprávněn započíst svůj nárok oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP, nese náklady na navrácení zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Kupující je oprávněn si zboží vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností podobně, jako by tomu učinil v kamenné prodejně. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a prodávající je tak oprávněn kupujícímu vrátit částku poníženou o to, aby zboží uvedl do původního stavu tak, aby jej mohl prodat dalšímu zákazníkovi.
 8. Pokud kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží (jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP i zboží dodaného jako dárek. Kupující je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy.

VII. Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění, které upravuje občanský zákoník a detailně i tyto VOP.
 2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. 
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, zboží:
  1. Odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. se hodí k účelu pro který ho kupující požaduje a s nímž kupující souhlasil,
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, pokud je ke zboží potřeba.
 4. Dále prodávající odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:
  1. Je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, pokud takové technické normy nejsou,
  2. Je zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3. Je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,
  4. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající poskytl před uzavřením Smlouvy.

Za poslední čtyři body prodávající neodpovídá v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 2. Prodávající odpovídá také za vadu způsobenou nesprávnou montáží či instalací, kterou podle smlouvy provedl prodávající nebo někdo jiný na jeho odpovědnost.
 3. Práva z vadného plnění kupující nemá v případě, že vadu sám způsobil. Běžné opotřebení z obvyklého používání není vadou zboží.
 4. U použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud kupující kupuje použitou věc, může uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží.
 5. V případě, že kupující vytkl vadu oprávněně, dvouletá doba na uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, kdy kupující nemohl věc používat (např. v rámci reklamačního řízení).
 6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

Reklamace a její postup:

 1. Reklamaci může kupující uplatnit na e-mail: reklamace@ergotep.cz.

 nebo dopisem na adresu ERGOTEP, d.i., Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, případně též na adresu prodávajícího: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5.

 1. V rámci reklamace kupující dodá vždy kompletní zboží tak, jak mu bylo doručeno od prodávajícího a uveden tyto informace:
  1. Kontaktní údaje kupujícího,
  2. Údaje o objednávce,
  3. Popis vady zboží,
  4. Požadovaný způsob vyřízení reklamace. 
 2. Pokud má zboží vadu, tedy nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.3. a 7.4., může kupující požadovat:
  1. dodání nového zboží bez vad, nebo
  2. opravu věci,

pokud kupujícím zvolený způsob odstranění vady není nemožný či ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. V takovém případě může prodávající odmítnou vadu odstranit, zejména vzhledem k povaze či významu vady a hodnotě, kterou by mělo zboží bez vady. 

 1. Kupující může v níže uvedených případech také požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy:
  1. Pokud prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil kupujícímu značné obtíže,
  2. Pokud se vada projeví opakovaně (třikrát a více),
  3. Pokud je vada podstatným porušením smlouvy,
  4. Pokud je z prohlášení prodávajícího zřejmé nebo z jiných okolností zjevné, že prodávající vadu v přiměřené době neodstraní nebo ji neodstraní bez značných obtíží pro kupujícího.
 2. Pokud vada zboží není významná, kupující nemá právo od smlouvy odstoupit.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu a souhlasil s tím anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se mohou považovat například případy, kdy je vada způsobena v důsledku: a) použití zboží v rozporu s návodem k použití, b) nesprávné montáže či demontáže zboží, c) neautorizované opravy či změny prováděné na zboží, d) úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).
 4. Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace
 5. Reklamace včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že prodávající lhůtu 30 dní nedodrží, má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu-
 6. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, pokud byla oprávněná a uznána, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musí kupující požádat nejpozději do 1 měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak nemusí být přiznány.
 7.  Kupující je povinen si před prvním použitím zboží prostudovat návod k použití, je-li doručen spolu se zbožím či zaslán elektronicky, a tímto návodem je povinen se řídit. 

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje kupujícího prodávající zpracovává v souladu s právními předpisy a řádně je chrání.
 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 3. Veškeré informace o zpracování osobních údajů, ke kterým dochází na internetových stránkách najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů

IX. Řešení spotřebitelský sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro nabízené zboží se může kupující obrátit na Českou obchodní inspekci, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 21 jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz, a www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz, telefon: + 420 296 366 360., a to do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Pro podání stížností či řešení sporů ze smlouvy týkající se zboží, které kupující u prodávajícího zakoupil, a pro vyhledávání subjektu alternativního řešení sporů může kupující rovněž využít on-line platformu, který je zřízena Evropskou komusi na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
 2. Prodávající je k prodeji zboží oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Veškerou písemnou korespondenci může prodávající a kupující doručovat prostřednictvím e-mailu.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
 2. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.
 3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Ustanovení VOP je nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve zvláštní smlouvě. Vše, co je ve smlouvě sjednáno odchylně, má přednost před ustanoveními VOP. 
 5. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 6. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce. 
 7. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Prodávající rovněž zašle kupujícímu znění VOP při uzavření smlouvy v elektronické podobě. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.
 8. Není-li uvedeno jinak, jsou hodnoty cen uváděny s DPH v platné výši.
 9. Všechna práva k internetovému obchodu a webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho části bez souhlasu prodávajícího.
 10. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu či webových stránek nebo v důsledku jejich použití v rozporu s jeho určením. Při využívání internetového obchodu a webových stránek nesmí kupující používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz a nesmí ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla kupujícímu či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a webové stránky a užívat je nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením nebo účelem.
 11. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.08.2023.

Dřívější znění VOP:

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

Hledání

Hledejte mezi produkty či našimi články.

Top produkty